image

Gwarancje ubezpieczeniowe

Główne zalety:

Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu/ właściwego usunięcia wad i usterek bez angażowania własnych środków pieniężnych
Zwiększenie wiarygodności przedsiębiorcy wobec kontrahenta
Możliwość uczestniczenia w wielu postępowaniach przetargowych jednocześnie
Gwarancje ubezpieczeniowe w porównaniu do gwarancji bankowych nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy
Pozytywnie wpływają na optymalizację wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
image

Pozostałe produkty uzupełniające w obszarze kontraktów

image

Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

Przeznaczone jest głównie dla Inwestorów, Głównych Wykonawców, Podwykonawców. Obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie prac kontraktowych oraz mienie stanowiące zaplecze budowy (maszyny, urządzenia np. w wyniku pożaru, powodzi, błędu firmy budowlanej).

image

OC Działalności

Obejmuje swoją ochroną odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odpowiedzialność cywilna wymagana jest zawsze przy przetargach publicznych, odpowiedzialność można rozszerzyć również poza terytorium RP.

image
image
image

NNW Pracowników

Ubezpieczenie dedykowane pracownikom firm na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków, wypadków komunikacyjnych poważnych problemów zdrowotnych, ubezpieczenia działa na terenie RP ale można je również o odpowiedzialność po za granicami RP. Ubezpieczenie NNW bardzo często jest wymagane przy przetargach .

image